หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
วันที่ออกหนังสือ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1764
หนังสือนำส่ง : 1613961264.pdf [ขนาดไฟล์:507.73 KB] (ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย