หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1756
หนังสือนำส่ง : 1613718155.PDF [ขนาดไฟล์:764.67 KB] (ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย