หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ออกหนังสือ : 18 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1672
หนังสือนำส่ง : 1613622940.pdf [ขนาดไฟล์:24.96 MB] (ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย