หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง
วันที่ออกหนังสือ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 1766
หนังสือนำส่ง : 1613981788.PDF [ขนาดไฟล์:1.10 MB] (ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย