หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
วันที่ออกหนังสือ : 10 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11707
หนังสือนำส่ง : 1605003571.pdf [ขนาดไฟล์:1.37 MB] (ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย