หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประเด็นข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
วันที่ออกหนังสือ : 16 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 20256
หนังสือนำส่ง : 1605495351.pdf [ขนาดไฟล์:0.99 MB] (ดาวน์โหลด : 100 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเด็นข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติม [ขนาดไฟล์ : 99.92 KB] [ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง]
แบบฟอร์มชี้แจง [ขนาดไฟล์ : 25.12 KB] [ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง]