หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563 และขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2563
วันที่ออกหนังสือ : 25 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 12159
หนังสือนำส่ง : 1606293909.PDF [ขนาดไฟล์:1.36 MB] (ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ระเบียบวาระการประชุม [ขนาดไฟล์ : 390.78 KB] [ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง]
แบบตอบรับการประชุม [ขนาดไฟล์ : 722.53 KB] [ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง]
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563 [ขนาดไฟล์ : 15.86 MB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]