หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ
วันที่ออกหนังสือ : 25 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 12158
หนังสือนำส่ง : 1606289803.pdf [ขนาดไฟล์:360.27 KB] (ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย