หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2563
วันที่ออกหนังสือ : 24 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 12105
หนังสือนำส่ง : 1606289592.pdf [ขนาดไฟล์:61.88 KB] (ดาวน์โหลด : 134 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย