หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ออกหนังสือ : 24 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 12111
หนังสือนำส่ง : 1606211160.PDF [ขนาดไฟล์:1.08 MB] (ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย