หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 23 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 12040
หนังสือนำส่ง : 1606118556.PDF [ขนาดไฟล์:960.93 KB] (ดาวน์โหลด : 88 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเด็นการตรวจราชการฯ [ขนาดไฟล์ : 3.98 MB] [ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง]