หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 24 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 12108
หนังสือนำส่ง : 1606210277.PDF [ขนาดไฟล์:872.21 KB] (ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย