หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอให้จัดส่งสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ออกหนังสือ : 17 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11971
หนังสือนำส่ง : 1605666642.PDF [ขนาดไฟล์:686.63 KB] (ดาวน์โหลด : 77 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ [ขนาดไฟล์ : 55.50 KB] [ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง]