หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แจ้งใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและรหัสงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
วันที่ออกหนังสือ : 18 พฤศจิกายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11998
หนังสือนำส่ง : 1605688176.pdf [ขนาดไฟล์:1.08 MB] (ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ [ขนาดไฟล์ : 30.00 KB] [ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง]
สำเนาใบจัดสรรงบประมาณ [ขนาดไฟล์ : 3.72 MB] [ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง]
รหัสงบประมาณ [ขนาดไฟล์ : 4.76 MB] [ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง]