หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้างานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ออกหนังสือ : 15 ตุลาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10721
หนังสือนำส่ง : 1602730051.PDF [ขนาดไฟล์:748.78 KB] (ดาวน์โหลด : 180 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบตอบรับ [ขนาดไฟล์ : 371.65 KB] [ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง]