หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 12 ตุลาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 10673
หนังสือนำส่ง : 1602499832.pdf [ขนาดไฟล์:364.83 KB] (ดาวน์โหลด : 137 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 5289/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ขนาดไฟล์ : 10.22 MB] [ดาวน์โหลด : 180 ครั้ง]