หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 10599
หนังสือนำส่ง : 1602499225.PDF [ขนาดไฟล์:636.27 KB] (ดาวน์โหลด : 74 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 5238/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ขนาดไฟล์ : 11.37 MB] [ดาวน์โหลด : 91 ครั้ง]