หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 12 ตุลาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10656
หนังสือนำส่ง : 1602498937.PDF [ขนาดไฟล์:943.10 KB] (ดาวน์โหลด : 42 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย