หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน
วันที่ออกหนังสือ : 8 ตุลาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 10600
หนังสือนำส่ง : 1602665124.PDF [ขนาดไฟล์:313.99 KB] (ดาวน์โหลด : 12 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย