หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน
วันที่ออกหนังสือ : 12 ตุลาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 10674
หนังสือนำส่ง : 1602665164.PDF [ขนาดไฟล์:304.88 KB] (ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 5290/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ขนาดไฟล์ : 608.59 KB] [ดาวน์โหลด : 91 ครั้ง]