หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญในประเพณีวันสารทเดือนสิบ
วันที่ออกหนังสือ : ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญในประเพณีวันสารทเดือนสิบ
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 9719
หนังสือนำส่ง : 1600242262.PDF [ขนาดไฟล์:572.94 KB] (ดาวน์โหลด : 74 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย