หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล) ครั้งที่ 5/2563
วันที่ออกหนังสือ : เชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล) ครั้งที่ 5/2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9472
หนังสือนำส่ง : 1599820295.PDF [ขนาดไฟล์:1.85 MB] (ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการประชุมปรึกษาหารือฯ [ขนาดไฟล์ : 830.80 KB] [ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง]
ร่างระเบียบวาระการประชุม [ขนาดไฟล์ : 473.56 KB] [ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าประชุม [ขนาดไฟล์ : 1.12 MB] [ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง]
ใบสำคัญรับเงิน [ขนาดไฟล์ : 436.50 KB] [ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง]