หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
วันที่ออกหนังสือ : เชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9467
หนังสือนำส่ง : 1599820139.PDF [ขนาดไฟล์:909.71 KB] (ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการประชุมปรึกษาหารือฯ [ขนาดไฟล์ : 815.65 KB] [ดาวน์โหลด : 117 ครั้ง]