หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9464
หนังสือนำส่ง : 1599729593.PDF [ขนาดไฟล์:287.20 KB] (ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย