หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญร่วมให้ข้อคิดเห็นรายงานฉบับสมบูรณ์ "การประเมินผลการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา"
วันที่ออกหนังสือ : ขอเชิญร่วมให้ข้อคิดเห็นรายงานฉบับสมบูรณ์ "การประเมินผลการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา"
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ 15897 15898 9451
หนังสือนำส่ง : 1599729321.PDF [ขนาดไฟล์:1.18 MB] (ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย