หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.)
วันที่ออกหนังสือ : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.)
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 9466
หนังสือนำส่ง : 1599820000.PDF [ขนาดไฟล์:354.12 KB] (ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม [ขนาดไฟล์ : 465.00 KB] [ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง]