หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่ : 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 1215 รายการ
ชั้นความเร็ว เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่
ด่วนที่สุด
ยล 0017.5/ว 2348 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทย 8 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 2225 ขอเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง 5 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 2132 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2564 4 มี.ค. 2564
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 2131 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 4 มี.ค. 2564
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 2150 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2564 4 มี.ค. 2564
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 2075 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่าง ๆ 3 มี.ค. 2564
ทั่วไป
ยล 0017. 2/ว 2 102 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 มี.ค. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 2103 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ปัญหาและแนวทางแก้ไขห่วงโซ่คุณค่าอาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้" และขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 3 มี.ค. 2564
ด่วน
ยล 0017.5/ว 1957 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 1/2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) 2 มี.ค. 2564
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 1990 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 2 มี.ค. 2564