หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่ : 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 1578 รายการ
ชั้นความเร็ว เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่
ทั่วไป
11271 กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการสร้างภูมิคุมกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด
11273 การขอรับสนับสนุนงบประมาณ 26 พ.ย. 2564
ทั่วไป
11268 ผลการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563 26 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด
11272 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการของจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2565 26 พ.ย. 2564
ทั่วไป
11270 มอบหมายงานในหน้าที่ของนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 25 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด
11233 กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 25 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด
11175 การเตรียมความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 24 พ.ย. 2564
ทั่วไป
11174 การเตรียมการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ระดับพื้นที่ 24 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด
11177 ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24 พ.ย. 2564
ด่วนที่สุด
29344 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 พ.ย. 2564