หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่ : 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 1001 รายการ
ชั้นความเร็ว เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 9818 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. .. 18 ก.ย. 2563
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 9723 ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ 17 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ยล 0017.3/ว 9719 ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญในประเพณีวันสารทเดือนสิบ 16 ก.ย. 2563
ทั่วไป
ยล 0017.3/ว 9547 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2563 14 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 9472 เชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล) ครั้งที่ 5/2563 11 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 9467 เชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 11 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 9466 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) 11 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 9507 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 11 ก.ย. 2563
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 9464 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 10 ก.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ 15897 15898 9451 ขอเชิญร่วมให้ข้อคิดเห็นรายงานฉบับสมบูรณ์ "การประเมินผลการดำเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา" 10 ก.ย. 2563