หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่ : 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 1494 รายการ
ชั้นความเร็ว เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 8876 ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 17 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 8877 ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) 17 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 8562 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 15 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 8772 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2564 15 ก.ย. 2564
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 8702 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของจังหวัด 14 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 8701 การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 14 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.3/ว 8671 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 8699 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด 13 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.5/ว 8582 ยล 0017.5/ว 8583 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากร เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 ก.ย. 2564
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 8542 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 5/2564 8 ก.ย. 2564