หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่ : 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 1088 รายการ
ชั้นความเร็ว เลขที่ออกหนังสือ เรื่อง วันที่
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 12221 รายงานความคืบหน้าการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด 27 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 12215 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส 27 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 12213 ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 พ.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ยล 0017.2/ว 12159 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2563 และขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2563 25 พ.ย. 2563
ทั่วไป
ยล 0017.5/ว 12158 การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ 25 พ.ย. 2563
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 12105 ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2563 25 พ.ย. 2563
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 12111 แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 พ.ย. 2563
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 12108 สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 24 พ.ย. 2563
ทั่วไป
ยล 0017.2/ว 12040 ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 23 พ.ย. 2563
ทั่วไป
ยล 0017.3/ว 12006 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/ 2563 23 พ.ย. 2563