หนังสือเวียนย้อนหลัง (พ.ศ 2560)
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญติแห่งชาติ
แจ้งมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
แจ้งการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
แจ้งมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ)
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญๆ ในส่วนภูมิภาค
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ
ทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอาด"
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ช้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย
ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ

- [สิ่งที่แนบมาด้วย]
ขอส่งแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- [หนังสือแจ้งจังหวัดและกรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท.]
- [แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจฯ จชต. ปี ๒๕๖๐]

- [ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)]
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำรวจข้าราชการที่มีความประสงค์ช่วยราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า
ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเกี่ยวกับการพัสดุ
และการจัดทำนิติกรรมสัญญาดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษย์ชน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง
ตามแผน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของสำนักงานจังหวัดยะลาในการ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
แจ้งการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
กำหนดเลขประจำส่วนราชการเพิ่มเติม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมเวทีข้าวไทย ปี ๒๕๕๙ เรื่อง "การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก"
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
ีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบปี61 จังหวัดยะลาเพิ่มเติม สรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค
การเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มเสนอโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ
 
แจ้งวันหยุดชดเชยของทางราชการ
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแผนงานการพัฒนาเขต เศรษกิจสามฝ่าย อินโดนีเชีย มาเลเชีย ไทย ( IMT-GT)
โครงการพัฒนาศักย์ภาพบุคคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน
สมัครโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ [ลิ้งสมัครคลิก]
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี ๒๕๖๐
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด"
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
การติดตามการใช้จ่ายเงินแผนดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [สิ่งที่แนบมา]
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
ขอเชิญร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
การจัดแบบประเมินตนเองฯและแบบประเมิน Self-Assessment Questinnaira
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 4-6
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประชุมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐
คู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2559
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) [สิ่งที่แนบมาด้วย]
     
 
   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586 สป.มท. 74940