หนังสือเวียนย้อนหลัง (พ.ศ 2560)
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
กำหนดเลขประจำส่วนราชการเพิ่มเติม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมเวทีข้าวไทย ปี ๒๕๕๙ เรื่อง "การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก"
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
ีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบปี61 จังหวัดยะลาเพิ่มเติม สรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค
การเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มเสนอโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ
 
แจ้งวันหยุดชดเชยของทางราชการ
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแผนงานการพัฒนาเขต เศรษกิจสามฝ่าย อินโดนีเชีย มาเลเชีย ไทย ( IMT-GT)
โครงการพัฒนาศักย์ภาพบุคคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน
สมัครโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ [ลิ้งสมัครคลิก]
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี ๒๕๖๐
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด"
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
การติดตามการใช้จ่ายเงินแผนดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [สิ่งที่แนบมา]
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
ขอเชิญร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
การจัดแบบประเมินตนเองฯและแบบประเมิน Self-Assessment Questinnaira
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 4-6
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประชุมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐
คู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2559
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) [สิ่งที่แนบมาด้วย]
     
 
   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586 สป.มท. 74940