หนังสือเวียนย้อนหลัง (พ.ศ 2560)
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
โครงการสัมมนาเซิงปฏิบัติการ ("Workshop") เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
การรับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษย์ชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สิ่งที่แนบมาด้วย
การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๐
- สิ่งที่แนบมาด้วย
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง" อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ชักช้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
การประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยชื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐
แบบสำรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
แจ้งคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภายใต้ชายแดน ปฏิบัติ
ราชการแทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภายใต้ชายแดน
การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐
การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560)
สรุปการประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานสมโภชหลักเมืองและ
งานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๐
รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินของกลุ่มจังหวัด งบปี 60 เพิ่มเติม
แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี
[VDO Link Part 1/3]
[VDO Link Part 2/3]
[VDO Link Part 2/3]
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญติแห่งชาติ
แจ้งมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
แจ้งการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
แจ้งมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ)
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญๆ ในส่วนภูมิภาค
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ
ทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอาด"
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ช้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย
ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ

- [สิ่งที่แนบมาด้วย]
ขอส่งแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- [หนังสือแจ้งจังหวัดและกรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท.]
- [แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจฯ จชต. ปี ๒๕๖๐]

- [ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)]
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำรวจข้าราชการที่มีความประสงค์ช่วยราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า
ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเกี่ยวกับการพัสดุ
และการจัดทำนิติกรรมสัญญาดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษย์ชน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง
ตามแผน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของสำนักงานจังหวัดยะลาในการ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
แจ้งการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
กำหนดเลขประจำส่วนราชการเพิ่มเติม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมเวทีข้าวไทย ปี ๒๕๕๙ เรื่อง "การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก"
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
ีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบปี61 จังหวัดยะลาเพิ่มเติม สรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค
การเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มเสนอโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ
 
แจ้งวันหยุดชดเชยของทางราชการ
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแผนงานการพัฒนาเขต เศรษกิจสามฝ่าย อินโดนีเชีย มาเลเชีย ไทย ( IMT-GT)
โครงการพัฒนาศักย์ภาพบุคคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน
สมัครโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ [ลิ้งสมัครคลิก]
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี ๒๕๖๐
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด"
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
การติดตามการใช้จ่ายเงินแผนดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [สิ่งที่แนบมา]
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
ขอเชิญร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
การจัดแบบประเมินตนเองฯและแบบประเมิน Self-Assessment Questinnaira
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 4-6
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประชุมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐
คู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2559
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) [สิ่งที่แนบมาด้วย]
     
 
   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586 สป.มท. 74940