หนังสือเวียนย้อนหลัง (พ.ศ 2560)
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เพื่อทราบ)
การจัดกิจกรรมถวายราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ตรวจสอบการควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ศิครินทร์ หาดใหญ่ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๗" เดิน - วิ่งเพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชึ้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑
- [เอกสารแนบ]
การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ประชุมชักช้อมเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างในส่วนภูมิภาค ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐"
การดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน "กิจกรรม ๕ ส"
การคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
การตรวจราชการประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐
แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การบริหารโครงการตามแผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเชีย มาเลเชีย ไทย (IMT-GT)ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ในระดับพื้นที่
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การตรวจราชการ เรื่อง "แนวทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดชายแดนภาคใต้"
แบบฟอร์ม การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
การตรวจสอบการควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ของจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เพื่อทราบ)
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การตรวจสอบการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลฟตรี (วันรายอปอซอ)
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ธงชาติไทย
การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ
การจำหน่ายเสื้อการแข่งขันชกมวยไทยไฟท์ จังหวัดยะลา
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ข้อหารือการจัดสรรงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ ๒๕๖๐
สำรวจปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การประชุมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
สำรวจลำดับความอาวุโสของหัวหน้าส่วนราชการ
ข้อหารือเกี่ยวกับกฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕
การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสนับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด) และโครงการตามแผนพัฒนาภาค แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา
แนวทางการใช้งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อถอนคืนเงินค่าปรับ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ ๒๕๖๐
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจัหงัดวยะลา (กรอ.ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล (ความดี อบแทนคุณแผ่นดิน) ประจำปี ๒๕๖๐ "Best PRACTICE AWARDS 2017"
การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฏรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ขอรับการสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบสังเกตการณ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในบริบทกระทรวงมหาดไทย
แนวทางการปฏิบัติสำหรับโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
การจำหน่ายเสื้อการแข่งขันชกมวยไทยไฟท์ จังหวัดยะลา
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในการติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
สรุปผลการประชุมเพื่อบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย และพบปะประชาชน
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าชื้อ)
การดำเนินโครงการตามแผนงานบรูราการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กลุ่มจังหวัด) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดปทุมธานี
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๐
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
เชิญชวนประดับธงชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
การตัดโอนเงินงบประมาณโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐
เชิญประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๐/๖๑ รอบที่ ๑
เชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ติดตาม ตรวจสอบ แนะนำและสังเกตการณ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐
โครงการสัมมนาเซิงปฏิบัติการ ("Workshop") เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐
โครงการสัมมนาเซิงปฏิบัติการ ("Workshop") เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ ๒๕๖๐
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
การรับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษย์ชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สิ่งที่แนบมาด้วย
การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๐
- สิ่งที่แนบมาด้วย
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง" อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ชักช้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
การประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยชื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐
แบบสำรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
แจ้งคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภายใต้ชายแดน ปฏิบัติ
ราชการแทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภายใต้ชายแดน
การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐
การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560)
สรุปการประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานสมโภชหลักเมืองและ
งานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๐
รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินของกลุ่มจังหวัด งบปี 60 เพิ่มเติม
แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี
[VDO Link Part 1/3]
[VDO Link Part 2/3]
[VDO Link Part 2/3]
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญติแห่งชาติ
แจ้งมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
แจ้งการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
แจ้งมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ)
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญๆ ในส่วนภูมิภาค
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ
ทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอาด"
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ช้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย
ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ

- [สิ่งที่แนบมาด้วย]
ขอส่งแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- [หนังสือแจ้งจังหวัดและกรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท.]
- [แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจฯ จชต. ปี ๒๕๖๐]

- [ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)]
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำรวจข้าราชการที่มีความประสงค์ช่วยราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า
ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเกี่ยวกับการพัสดุ
และการจัดทำนิติกรรมสัญญาดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษย์ชน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง
ตามแผน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของสำนักงานจังหวัดยะลาในการ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
แจ้งการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
กำหนดเลขประจำส่วนราชการเพิ่มเติม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สรุปผลการประชุมเวทีข้าวไทย ปี ๒๕๕๙ เรื่อง "การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก"
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป
ีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
ข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบปี61 จังหวัดยะลาเพิ่มเติม สรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค
การเตรียมความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มเสนอโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
การเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ
 
แจ้งวันหยุดชดเชยของทางราชการ
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแผนงานการพัฒนาเขต เศรษกิจสามฝ่าย อินโดนีเชีย มาเลเชีย ไทย ( IMT-GT)
โครงการพัฒนาศักย์ภาพบุคคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้าน
สมัครโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ [ลิ้งสมัครคลิก]
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี ๒๕๖๐
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับจังหวัด"
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
การติดตามการใช้จ่ายเงินแผนดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [สิ่งที่แนบมา]
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด)
ขอเชิญร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560
การจัดแบบประเมินตนเองฯและแบบประเมิน Self-Assessment Questinnaira
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 4-6
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประชุมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐
คู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2559
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) [สิ่งที่แนบมาด้วย]
     
 
   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586 สป.มท. 74940