แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดยะลา

1.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดยะลา ปี 55

  

1.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดยะลา ปี 53 -55

  

2.แผนปฏิบัติการ 2553-2555

  

3.แผนประจำปี 53

  

4.แผนประจำปี 54

  

1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดยะลา ประจำปี 2552

  
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7322-0700 ต่อ 74969 สป.มท. 74969