จังหวัดยะลา

รายงานผลครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕ ( กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ )
รายงานผล ป้องกันจังหวัดยะลา ( สิงหาคม ๒๕๕๕ )

อำเภอเมือง
 
อำเภอเบตง
รายงานผลครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๕
อำเภอยะหา
 
อำเภอธารโต
 
อำเภอรามัน
รายงานผลครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๕
รายงานผลครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๕
อำเภอบันนังสตา
 

อำเภอกาบัง
 
อำเภอกรงปินัง
 

   
 
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๖๙ สป.มท. ๗๔๙๖๙