กระบวนงานสร้างคุณค่า และกระบวนงานสนับสนุน
จังหวัดยะลา ปี 2554

ลำดับที่
กระบวนการที่สร้างคุณค่า
หน่วยงานรับผิดชอบ
1
สนง.แรงงานจังหวัด
2
ที่ทำการปกครองจังหวัด
3
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
4
สนง.พื้นที่การศึกษา
5
ตำรวจภูธรจังหวัด
6
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

ลำดับที่
กรบวนการที่สนับสนุน
หน่วยงานรัรบผิดชอบ
1
สำนักงานจังหวัด
2
สำนักงานจังหวัด