การตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา

หนังสือเวียนหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา
การกำหนดความเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง
- แบบประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2561
- แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ เพื่อประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2561


รายงานสรุปผลการอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560