ประกาศจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 29 รายการ
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 1 ต.ค. 2564

รายงานบัญชี "ชาวยะลาไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเกษตรกร"
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 21 ก.ย. 2564

กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) ฮิจเราะห์ศักราช 1442
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 15 ก.ค. 2564

การดำเนินกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 29 มิ.ย. 2564

กำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 7 พ.ค. 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยเรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 17 เม.ย. 2564

แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 29 ก.ค. 2563

กำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 29 ก.ค. 2563

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 26 พ.ค. 2563

กำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 18 พ.ค. 2563

123››