ประกาศจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 23 รายการ
แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 29 ก.ค. 2563

กำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 29 ก.ค. 2563

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 26 พ.ค. 2563

กำหนดวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 18 พ.ค. 2563

ขายทอดตลาดพัสดุ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเบตง | วันที่ 5 พ.ค. 2563

ขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและที่ไม่จำเป็นต้องใช้ราชการ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา | วันที่ 20 เม.ย. 2563

ผลการจับฉลากการสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 18 ก.พ. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจับสลากสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย (เพิ่มเติม)
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 12 ก.พ. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจับสลากสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 11 ก.พ. 2563

การสรรหาตัวแทนขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 20 ธ.ค. 2562

123››