ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 43 รายการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์ | วันที่ 26 มิ.ย. 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 | วันที่ 26 มิ.ย. 2563

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์ | วันที่ 1 มิ.ย. 2563

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 30 พ.ค. 2563

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | วันที่ 20 มี.ค. 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
หน่วยงาน : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | วันที่ 13 ม.ค. 2563

รายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 24 ธ.ค. 2562

แก้ไข กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคสามารถ (สอบปฏิบัติ) ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 29 พ.ย. 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 14 พ.ย. 2562

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 12 พ.ย. 2562

12345››