ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 147 รายการ
การศึกษาอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)"
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | วันที่ 4 มี.ค. 2564

ขายทอดตลาด
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ | วันที่ 2 มี.ค. 2564

การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 17
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย | วันที่ 22 ก.พ. 2564

การอบรม TRIS ACADEMY SHARING : เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรมเพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทิรล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | วันที่ 22 ก.พ. 2564

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 29 ม.ค. 2564

การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ก (ขนาด 1 ชั้น 2 ห้องเรียน)
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา | วันที่ 28 ม.ค. 2564

การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ
หน่วยงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา | วันที่ 22 ม.ค. 2564

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 20 ม.ค. 2564

ขายทอดตลาดพัสดุ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเบตง | วันที่ 20 ม.ค. 2564

การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
หน่วยงาน : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 | วันที่ 15 ม.ค. 2564

123456...››