ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 72 รายการ
รับโอนข้าราชการ
หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม | วันที่ 11 เม.ย. 2562

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 11 เม.ย. 2562

รายงานผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์ | วันที่ 28 มี.ค. 2562

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์ | วันที่ 14 มี.ค. 2562

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | วันที่ 11 มี.ค. 2562

การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 8 มี.ค. 2562

ผลการพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"
หน่วยงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ | วันที่ 4 มี.ค. 2562

โครงการฝึกอบรม "หลักกฏหมายและคดีพิพาททางปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการแผ่นดิน และความรับผิดทางละเมิด"
หน่วยงาน : สำนักงานศาลปกครองสงขลา | วันที่ 26 ก.พ. 2562

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
หน่วยงาน : โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ | วันที่ 21 ก.พ. 2562

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 1 ก.พ. 2562

123456...››