ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 167 รายการ
ประกาศผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | วันที่ 2 มิ.ย. 2564

เร่งรัดติดตามแจ้งกลุ่มเป้าหมายดำเนินการตอบแบบประเมิน (ITA)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | วันที่ 2 มิ.ย. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 31 พ.ค. 2564

การขยายทอดตลาดประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา | วันที่ 20 พ.ค. 2564

รายการ คนค้นตน เพื่อค้นหา "ตน" เพื่อเป็นต้นแบบ แรงบันดานใจให้ผู้คนในสังคมลุกขึ้นมาสร้างสังคมที่ปราศจากการทุจริตฯ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 18 พ.ค. 2564

แจ้งยกเลิกการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา) | วันที่ 11 พ.ค. 2564

แจ้งขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา) | วันที่ 11 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 11 พ.ค. 2564

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 5 พ.ค. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 29 เม.ย. 2564

123456...››