ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 192 รายการ
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต | วันที่ 26 พ.ย. 2564

กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง ในท้องที่ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเป็นป่านันทนาการ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | วันที่ 23 พ.ย. 2564

ขายทอดตลาดพัสดุ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลบันนังสตา | วันที่ 3 พ.ย. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบงานก่อสร้าง พร้อมศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และส่วนประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบต
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน | วันที่ 1 พ.ย. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วันที่ 25 ต.ค. 2564

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สำนักงาน ป.ป.ช. | วันที่ 25 ต.ค. 2564

การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วันที่ 11 ต.ค. 2564

แบบฟอร์มเสนอโครงการงบประมาณจังหวัดประจำปี 2566
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 23 ก.ย. 2564

(แก้ไข) สรุปการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด (SWOT ANALYSIS) และ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 16 ก.ย. 2564

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 8 ก.ย. 2564

123456...››