ประกาศจังหวัดยะลา
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 27 จากข้อมูลทั้งหมด: 27 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 7 ธ.ค. 2560

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทางด้านการทำงานเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา (เสาร์ - อาทิตย์) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | วันที่ 2 ต.ค. 2560

เทศบาลนครยะลารับสมัครนักดนตรีวงออร์เครสต้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนในที่ราชพัสดุ
หน่วยงาน : ศาลจังหวัดยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเมืองยะลา
หน่วยงาน : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง
หน่วยงาน : ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ประกาศขายทอดตลาดต้นยางพารา
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹123