ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 41 รายการ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถในการใช้โปรแกรมฯ โดยวิธีสอบปฏิบัติ
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

กรมสรรพสามิต ประกาศรายชือผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
หน่วยงาน : ม.ราชภัฏยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน่วยงาน : โยธาธิการและผังเมือง จ.ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : รพ.รามัน | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
หน่วยงาน : รพ.รามัน | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹12345››