ข่าวสมัครงาน
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 38 รายการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 10 พ.ค. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หน่วยงาน : สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 7 มี.ค. 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
หน่วยงาน : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา | วันที่ 25 ม.ค. 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมบทในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา | วันที่ 9 พ.ย. 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฯ
หน่วยงาน : สำนักงานประปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 9 พ.ย. 2560

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
หน่วยงาน : สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | วันที่ 18 ต.ค. 2560

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานโยธา
หน่วยงาน : โยธาธิการและผังเมือง จ.ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถในการใช้โปรแกรมฯ โดยวิธีสอบปฏิบัติ
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

กรมสรรพสามิต ประกาศรายชือผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹1234››