ข่าวประกวดราคา
ข้อมูลลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 41 รายการ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสิโรรส (บริเวณบ้านเยียวยา)
หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. เลขที่ ต.3-กบญ.(ปกพ.)-005/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2560 จำนวน 10 รายการ (แยกตามจุดจัดส่ง)
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

สอบราคาชื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด (๑๒ รายการ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน : ศาลจังหวัดยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง Plugin ขนาด 1,250 เควีเอ จำนวน 7 เครื่อง เพื่อติดตั้งในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างตลาดกลางทุเรียน ( ๗๒.๑๔.๑๑.๐๒ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : เกษตรจังหวัดยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจักรพร้อมห้องเย็นในการแปรรูปทุเรียน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าภาคเกษตรเพิ่มเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
หน่วยงาน : อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

สอบราคาชื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ | วันที่ 2 ต.ค. 2560

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจักรพร้อมห้องเย็นในการแปรรูปทุเรียน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าภาคเกษตรเพิ่มเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
หน่วยงาน : อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2559, 2560 เลขที่ ต.3-กบญ.(ปกพ.)-001-2560 (ครั้งที่ 2)
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹12345››