ข่าวประกวดราคา
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 41 รายการ
ประกวดราคาจัดชื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2560 จำนวน 16 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซป.)004/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x 185 ต.มม. เลขที่ ต.3กบญ.(ปกพ.)008/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การขายทอดตลาดเพื่อรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อสายเคเบิล อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. เลขที่ ต.3-กบญ(ปกพ.)-007/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จชป.)003/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

การขายทอดตลาดเพื่อรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม .. เควี 1x185 ต.มม. เลขที่ ต.3-กบญ.(ปกพ.)-006/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(ปก.)006/2559
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอย บ้านปรามะ
หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน : ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹12345››