ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 69 รายการ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอกาบัง
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | วันที่ 24 พ.ย. 2560

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 6 พ.ย. 2560

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5
หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ | วันที่ 3 พ.ย. 2560

การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
หน่วยงาน : สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดยะลา | วันที่ 16 ต.ค. 2560

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่น ที่ ๑/๒๕๖๑
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน ๒๔ ยะลา | วันที่ 4 ต.ค. 2560

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 3 ต.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0
หน่วยงาน : สวัสดิการสำนักงาน กพร. | วันที่ 2 ต.ค. 2560

รับโอนข้าราชการ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
หน่วยงาน : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่ " รุ่นที่ ๔
หน่วยงาน : ม.วลัยลักษณ์ | วันที่ 2 ต.ค. 2560

‹‹...234567››