ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 77 รายการ
หลักสูตรการอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค ๔.๐"
หน่วยงาน : กองทุนสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 24 เม.ย. 2561

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 11 เม.ย. 2561

ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ | วันที่ 8 มี.ค. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ ๔ และ"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ ๒๔
หน่วยงาน : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วันที่ 28 ก.พ. 2561

การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 28 ก.พ. 2561

ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ | วันที่ 23 ก.พ. 2561

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 19 ก.พ. 2561

ขอนำเสนอสิทธิเศษสำหรับการขายรถยนต์ ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงาน : บริษัท เฟรนชิพ ลิสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) | วันที่ 8 ก.พ. 2561

การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | วันที่ 6 ก.พ. 2561

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๑ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | วันที่ 6 ก.พ. 2561

‹‹...345678››