ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 147 รายการ
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 2 เม.ย. 2563

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ประจำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร | วันที่ 31 มี.ค. 2563

ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปภัมภ์
หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย | วันที่ 30 มี.ค. 2563

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ | วันที่ 5 มี.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | วันที่ 20 ก.พ. 2563

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วันที่ 18 ก.พ. 2563

การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 17 ก.พ. 2563

ระยะเวลาการเสนอชื่อและแบบการเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่วยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | วันที่ 13 ก.พ. 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการ "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารงานบุคคล"
หน่วยงาน : ศาลปกครองยะลา | วันที่ 13 ก.พ. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | วันที่ 30 ม.ค. 2563

‹‹...345678...››