ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 192 รายการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ และครั้งที่ 2 แลการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดการวางผังภาคใต้
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 16 เม.ย. 2564

ขายทอดตลาดพัสดุ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | วันที่ 5 เม.ย. 2564

ปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 1 เม.ย. 2564

ขายทอดตลาดพัสดุ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามัน | วันที่ 19 มี.ค. 2564

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
หน่วยงาน : ตำรวจภูธร ภาค 9 | วันที่ 15 มี.ค. 2564

การศึกษาอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)"
หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | วันที่ 4 มี.ค. 2564

ขายทอดตลาด
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ | วันที่ 2 มี.ค. 2564

การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 17
หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย | วันที่ 22 ก.พ. 2564

การอบรม TRIS ACADEMY SHARING : เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์บุคคลทางนวัตกรรมเพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทิรล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | วันที่ 22 ก.พ. 2564

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 29 ม.ค. 2564

‹‹...345678...››