ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 63 รายการ
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา | วันที่ 4 ม.ค. 2561

เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | วันที่ 20 ธ.ค. 2560

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 24 พ.ย. 2560

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 24 พ.ย. 2560

เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอกาบัง
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | วันที่ 24 พ.ย. 2560

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 6 พ.ย. 2560

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5
หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ | วันที่ 3 พ.ย. 2560

การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
หน่วยงาน : สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดยะลา | วันที่ 16 ต.ค. 2560

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่น ที่ ๑/๒๕๖๑
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน ๒๔ ยะลา | วันที่ 4 ต.ค. 2560

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี ๒๕๖๑ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 3 ต.ค. 2560

‹‹...234567››