ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 123 รายการ
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 16 ก.ย. 2562

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
หน่วยงาน : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | วันที่ 13 ก.ย. 2562

การจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ใน บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด
หน่วยงาน : พาณิชย์จังหวัดยะลา | วันที่ 9 ก.ย. 2562

ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 9 ก.ย. 2562

ข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมของรายละเอยดค่าใช้จ่าย (Check list) ของแต่ละรายการ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 30 ส.ค. 2562

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้ม
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | วันที่ 29 ส.ค. 2562

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
หน่วยงาน : สำนักงานศาลปกครอง | วันที่ 27 มิ.ย. 2562

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 13 มิ.ย. 2562

รายงานของผู้สอบบัญชี
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 14 พ.ค. 2562

ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 3 พ.ค. 2562

‹‹...345678...››