ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 147 รายการ
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน สิงหาคม 2563
หน่วยงาน : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | วันที่ 13 ก.ค. 2563

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
หน่วยงาน : สำนักงานศาลปกครอง | วันที่ 13 ก.ค. 2563

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา) | วันที่ 9 ก.ค. 2563

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วันที่ 2 ก.ค. 2563

กสศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
หน่วยงาน : กสศ. | วันที่ 23 มิ.ย. 2563

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5
หน่วยงาน : สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า | วันที่ 8 มิ.ย. 2563

สรุปประเด็น ถาม - ตอบ การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 29 พ.ค. 2563

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า | วันที่ 27 พ.ค. 2563

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้นักเรียนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครให้กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 15 พ.ค.63
หน่วยงาน : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย | วันที่ 20 เม.ย. 2563

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 14 เม.ย. 2563

‹‹...234567...››