ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 192 รายการ
แจ้งยกเลิกการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา) | วันที่ 11 พ.ค. 2564

แจ้งขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา) | วันที่ 11 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 11 พ.ค. 2564

แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 5 พ.ค. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2563
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | วันที่ 29 เม.ย. 2564

การขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ีดี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 29 เม.ย. 2564

การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 29 เม.ย. 2564

ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 27 เม.ย. 2564

แจ้งงดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา | วันที่ 23 เม.ย. 2564

รายงานตรวจสอบงบประมาณกรมจังหวัดยะลา 2563 ที่ สตง. รับรอง
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา (กรมจังหวัดยะลา) | วันที่ 22 เม.ย. 2564

‹‹...234567...››