ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 123 รายการ
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ | วันที่ 5 มี.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | วันที่ 20 ก.พ. 2563

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วันที่ 18 ก.พ. 2563

การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 17 ก.พ. 2563

ระยะเวลาการเสนอชื่อและแบบการเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่วยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | วันที่ 13 ก.พ. 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการ "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับพัสดุและการบริหารงานบุคคล"
หน่วยงาน : ศาลปกครองยะลา | วันที่ 13 ก.พ. 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | วันที่ 30 ม.ค. 2563

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 28 ม.ค. 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 15 ม.ค. 2563

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 19 ธ.ค. 2562

‹‹123456...››