ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 72 รายการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน Thailand Friendly Design Expo ๒๐๑๘ : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๓
หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย | วันที่ 16 พ.ย. 2561

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๙๗ รายการ และวัสดุคงคลังชำรุด ๒ รายการ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา | วันที่ 7 พ.ย. 2561

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๓
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร | วันที่ 7 พ.ย. 2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | วันที่ 2 พ.ย. 2561

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่นๆ ประจำปี2562
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. (ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน) | วันที่ 12 ก.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอรับการสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน | วันที่ 23 ส.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง ครั้งที่ ๘
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวง | วันที่ 27 มิ.ย. 2561

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ ๔.๐ อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม"
หน่วยงาน : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 25 มิ.ย. 2561

การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 22 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๕
หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาข้าราชการและ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | วันที่ 21 มิ.ย. 2561

‹‹123456...››