ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 192 รายการ
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร New Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 30 ส.ค. 2564

ขายทอดตลาดพัสดุ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลเบตง | วันที่ 27 ส.ค. 2564

กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 13 ส.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 23 ก.ค. 2564

การประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น | วันที่ 23 ก.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | วันที่ 8 ก.ค. 2564

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า | วันที่ 6 ก.ค. 2564

การจัดทำรายงานประจำปี
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล) | วันที่ 6 ก.ค. 2564

รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงาน : จังหวัดยะลา | วันที่ 1 ก.ค. 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | วันที่ 1 ก.ค. 2564

‹‹123456...››