ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 123 รายการ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วันที่ 2 ก.ค. 2563

กสศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
หน่วยงาน : กสศ. | วันที่ 23 มิ.ย. 2563

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 5
หน่วยงาน : สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล สถาบันพระปกเกล้า | วันที่ 8 มิ.ย. 2563

สรุปประเด็น ถาม - ตอบ การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 29 พ.ค. 2563

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
หน่วยงาน : สถาบันพระปกเกล้า | วันที่ 27 พ.ค. 2563

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้นักเรียนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครให้กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 15 พ.ค.63
หน่วยงาน : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย | วันที่ 20 เม.ย. 2563

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 14 เม.ย. 2563

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 2 เม.ย. 2563

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ประจำปี พ.ศ. 2563
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร | วันที่ 31 มี.ค. 2563

ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปภัมภ์
หน่วยงาน : กระทรวงมหาดไทย | วันที่ 30 มี.ค. 2563

‹‹123456...››