ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 71 - 80 จากข้อมูลทั้งหมด: 117 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอรับการสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน | วันที่ 23 ส.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง ครั้งที่ ๘
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวง | วันที่ 27 มิ.ย. 2561

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ ๔.๐ อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม"
หน่วยงาน : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 25 มิ.ย. 2561

การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 22 มิ.ย. 2561

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๕
หน่วยงาน : มูลนิธิพัฒนาข้าราชการและ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | วันที่ 21 มิ.ย. 2561

ขยายเวลาประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี ๒๕๖๑
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | วันที่ 28 พ.ค. 2561

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"
หน่วยงาน : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 16 พ.ค. 2561

บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๗)
หน่วยงาน : สภาวิศวกร | วันที่ 3 พ.ค. 2561

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
หน่วยงาน : สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาล | วันที่ 26 เม.ย. 2561

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 25 เม.ย. 2561

‹‹...67891011...››