ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 117 รายการ
การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 8 มี.ค. 2562

ผลการพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"
หน่วยงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ | วันที่ 4 มี.ค. 2562

โครงการฝึกอบรม "หลักกฏหมายและคดีพิพาททางปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการแผ่นดิน และความรับผิดทางละเมิด"
หน่วยงาน : สำนักงานศาลปกครองสงขลา | วันที่ 26 ก.พ. 2562

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
หน่วยงาน : โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ | วันที่ 21 ก.พ. 2562

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 1 ก.พ. 2562

ผลการประกวดออกแบบ "ประตูสู่เมืองยะลา"
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา | วันที่ 24 ม.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๒ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๒
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา | วันที่ 23 ม.ค. 2562

การกำหนดรับเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยะลา (เพิ่มเติม)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 16 ม.ค. 2562

การกำหนดรับเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยะลา (เพิ่มเติมที่ไม่ได้ลงระบบ)
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 7 ม.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราการยาง
หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชราการยาง | วันที่ 14 ธ.ค. 2561

‹‹...456789...››