ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลลำดับที่: 21 - 30 จากข้อมูลทั้งหมด: 117 รายการ
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | วันที่ 30 ม.ค. 2563

ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าอยู่อาศัยหรือเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 28 ม.ค. 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ.ร. | วันที่ 15 ม.ค. 2563

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา | วันที่ 19 ธ.ค. 2562

แจ้งการสูญหาย และการขอออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา | วันที่ 18 ธ.ค. 2562

การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 86 รายการ
หน่วยงาน : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา | วันที่ 18 ธ.ค. 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกบอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หลักสูตร
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล | วันที่ 13 ธ.ค. 2562

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์
หน่วยงาน : ศาลจังหวัดยะลา | วันที่ 13 ธ.ค. 2562

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563
หน่วยงาน : สำนักงาน ก.พ. | วันที่ 26 พ.ย. 2562

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพและสุขภาพจิต และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพและสุขภาพจิต ของผู้สมัครรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.
หน่วยงาน : คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม | วันที่ 6 พ.ย. 2562

‹‹123456...››