ข่าวประกวดราคา
ข้อมูลลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 29 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธงและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าสำนักงานศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต ๑๓ (ยะลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา) | วันที่ 20 ก.พ. 2561

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
หน่วยงาน : สรรพสามิตพื้นที่ยะลา | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปกพ.)004/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรองปี ๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ Galvanized steel wire จำนวน ๔ รายการ ตามประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปก.A)๐๐๑/๒๕๖๐
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๖๐ ประเภทอุปกรณ์ Overheed Line Hardware ด้วยวิธีประกวดราคา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปก.A)๐๐๒/๒๕๖๐
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ประเภทอุปกรณ์ Overhead Line Hardware ด้วยวิธีประกวดราคา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปก.A)๐๐๒/๒๕๖๐
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ปี ๒๕๕๙ ประเภทอุปกรณ์ Galvanized steel wire ด้วยวิธีประกวดราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามประกวดราคาเลขที่ ต.๓กบญ.(ปก.A)๐๐๑/๒๕๕๙
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม.เลขที่ ต.3กบญ.(009/2560)
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปี 2560 จำนวน 16 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(จซป.)004/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

ประกวดราคาจัดชื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x 185 ต.มม. เลขที่ ต.3กบญ.(ปกพ.)008/2560
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) | วันที่ 2 ต.ค. 2560

123››