หนังสือราชการ
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 176 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ 23 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญส่งบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง 23 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
ช้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 ก.พ. 2561
ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี 21 ก.พ. 2561
ทั่วไป
การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (เพิ่มเติม) 19 ก.พ. 2561
ทั่วไป
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 15 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 14 ก.พ. 2561
ทั่วไป
การขอรับเงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ ช่วยเหลือราชการ เนื่องจากในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ ๒๕๒๑ (ระเบียบ บ.ท.ช.) ข้อ ๑๐.๕ วรรคแรก 14 ก.พ. 2561
ทั่วไป
แจ้งวันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการประจำปี 13 ก.พ. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 13 ก.พ. 2561
123456...หน้าถัดไป